Nghĩa quân Lam Sơn đánh quân Minh ở Mường Thôi và Ba Lãm

1

Thông tin

Nghĩa quân Lam Sơn đánh quân Minh ở Mường Thôi và Ba Lãm

Giới thiệu

Nghĩa quân Lam Sơn đánh quân Minh ở Mường Thôi và Ba Lãm